Adatvédelmi Tájékoztató

A(z) Takács-Szepesi Szilvia ev. (a továbbiakban, Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban – tekintettel a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) tartalmára -, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://szeszilfoto.hu/privacy-policy címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti a fogyasztókat.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégáink megválaszolják kérdését: info@szeszilfoto.hu.

A weboldal tulajdonosa, a(z) Takács-Szepesi Szilvia ev. (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a személyes adatok megfelelő szintű védelme iránt, ezért olyan adatkezelési tájékoztatót alkot és tart fenn, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, és amely garantálja az érintett személyek megfelelő védelmét és elősegíti jogaik gyakorlását.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

1. Az Adatkezelő adatai:

 • Cégnév: Takács-Szepesi Szilvia ev.
 • Cég székhelye: 2721 Pilis, Vásár u. 18.
 • E-mail cím: info@szeszilfoto.hu
 • Telefonszám: +3620/497/7535
 • Weboldal: https://szeszilfoto.hu 
 • Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://szeszilfoto.hu/privacy-policy 

2. Fogalommeghatározások

2.1. GDPR

General Data Protection Regulation, az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

2.2. „Adatkezelés”

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „Adatfeldolgozó”

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.4. „Személyes adat”

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.5. „Adatkezelő”

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.6. „Az érintett hozzájárulása”

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.7. „Adatvédelmi incidens”

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.8. „Címzett”

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „Harmadik fél”

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2.10. „Az adatkezelés korlátozása”

A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

2.11. „Vállalkozás”

Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

2.12. „Profilalkotás”

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják.

2.13. „Álnevesítés”

A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3. Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

4. Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató / Adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalt látogató és arra regisztráló személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói és regisztrált felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél és jogalap függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére az Adatkezelő jogosult. 

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban az adatok megadása nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben a(z) 1. pontban megadott elérhetőségeken.

5. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

6. Adatkezelési célok

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalon a jelentkezési vagy regisztrációs űrlapot kitöltő valamennyi érintett. Az adatkezelések jogalapja: az Ön hozzájárulása.

7. Részletes adatkezelési célok és a kezelt adatok

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal

összhangban:

7.1. A honlapon nyújtott szolgáltatások, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül lehetőség van szolgáltatások megrendelésére, a megrendelés során elkért személyes adatok:

 • Név (kötelező mező)
 • Email cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (kötelező mező, visszahívás kezdeményezéséhez vagy SMS írásához)
 • Feliratkozás időpontja (technikai információs művelet)
 • IP cím (technikai információs művelet)

Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek, az érintett hozzájárulásával.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelési tájékoztató elfogadása és szolgáltatás megrendelése esetén az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF).

Megőrzési idő: szerződés megszűnését követő 5 évig.

7.2. A honlapon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül lehetőség van regisztrációra, a regisztráció során elkért személyes adatok:

 • Név (kötelező mező)
 • Email cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (nem kötelező mező, opcionálisan kitölthető, visszahívás kezdeményezéséhez vagy SMS írásához)
 • IP cím (technikai információs művelet)

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Bizonyos szolgáltatások esetében, úgymint weboldal karbantartás, további személyes adatok is átadásra kerülhetnek, az érintett hozzájárulásával. 

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok a honlapon való regisztráció teljesítésére kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja szerződés. Megőrzési idő: leiratkozásig.

7.3. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok

A kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

 • Név (kötelező mező)
 • Email cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (kötelező mező, visszahívás kezdeményezéséhez vagy SMS írásához)
 • IP cím (technikai információs művelet)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel és a megrendelés teljesítésére kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Megőrzési idő: törlési kérelemig, leiratkozásig.

8. Cookie-k (sütik)

8.1. A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

8.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

8.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A szeszilfoto.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8.4. Az adatok megismerésére jogosult személyek: a sütik használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

8.5. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

8.6. További információ a sütikről és beállításaikról

Az alábbi linkeken olvashat részletesebb információkat a sütik beállításainak módosításáról, a sütik törléséről a különböző típusú böngészőkben:

8.7.1. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

8.7.2. Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se

8.7.3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

8.7.4. Opera (angolul): https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

9. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blog bejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, üzenetek, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

 • Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
 • Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
 • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
 • Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

9.1. Facebook

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és kedvelte a weboldalt.

Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a https://szeszilfoto.hu egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve kedvelése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

http://www.facebook.com/about/privacy/

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon

 

10. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja. Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

„Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.”

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

11. Remarketing – Google Ads

A weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak a következő címeken:

http://www.google.hu/policies/technologies/ads/

https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

12. Remarketing – Facebook

A weboldal a Facebook remarketing követő kódjait (Facebook pixel vagy Facebook képpont) használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Facebook webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A weboldalt felkereső felhasználók a Facebook adatkezelésével kapcsolatos információkat a következő címeken olvashatják:

http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

http://www.facebook.com/about/privacy/update

13. Adatfeldolgozás, adattovábbítás, az adatokat megismerők köre

Személyes adatait az Adatkezelő kezelheti, illetve ő jogosult megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

13.1. Tárhelyszolgáltatás:

Név: Magyar Hosting Kft.

 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Bankszámlaszám:10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • E-mail cím: info@mhosting.hu
 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.mhosting.hu/adatvedelem#cookie
 • Megismert adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok.

13.2. Google Analytics:

 • Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Megismert adatok köre: a weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.
 • A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

13.3. Facebook:

13.4. Hotjar:

 • Hotjar Ltd.
 • Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
 • Adatkezelési tájékoztató: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 • Megismert adatok köre: oldalhasználathoz kapcsolódó tevékenységek, anonim módon (oldalon töltött idő, kattintások és görgetés helye és útvonala).

13.5. Adattovábbítás harmadik országba

14. Jogalap

Társaságunk az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli.

• Számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

• Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az Adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

• Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

• Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

• Online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

15. Az adatkezelés időtartama

15.1. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig kell megőrizni (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

15.2. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a leiratkozásig történik.

15.3. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

15.4. Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

15.5. Online regisztráció céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

16. Az adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztató 13. pontjában ismertetettek jogosultak.

17. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 18. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

18.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

18.2. A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

18.3. A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

18.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatainak – a tárolás kivételével- korlátozott adatkezelését. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

18.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

18.6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a honlap üzemeltetőjét az 1. pontban megadott elérhetőségeken, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

18.7. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, azt a az alábbi Hatóságnál teheti meg:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9
 • Telefon: 06/1-391-1400 Fax: 06/1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

18.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

18.9.  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

19. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

20. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.